MAY 16 2019

En renare miljö för företagen

Företag

Många företag i Sverige arbetar för att bli mer miljövänliga och Sverige har under en lång tid arbeta för att bli ett mer klimatsmart land. Detta resulterar i att flera företag också går i de fotspåren och det utvecklas företag som arbetar med olika miljölösningar som gynnar andra företag.

Högre krav på företagen

Även konsumenterna börja ställa krav på producerande företag att produkterna ska vara så miljövänligt framställda som möjligt. Alla börjar bli allt mer medvetna om och hur vi ska agera för att skapa en bättre miljö. Företagen visar också upp att de har en önskan att miljö och klimat är en del av deras affärsplan. Tack vare miljötänket så kommer det också företag med nya innovativa lösningar för att exempelvis kunna rengöra stora system inom industrin. Det som tidigare rengjordes med miljöfarliga medel kan idag rengöras på ett miljövänligt sätt.

Fokus på miljön

Vi har under en längre tid haft fokus på miljön. Både företag och konsumenter. Visst det finns mycket att göra än, men det känns i alla fall som vi har kommit relativt långt och skapat bättre förutsättningar inom många företag. Det finns många olika typer av företag i vårt avlånga land och vissa kan det krävas mer av miljömässigt. Om alla försöker skapa den förändring som krävs så kommer vi att nå de klimatmål som idag finns. Tillsammans så kan vi skapa förändringar och förhoppningsvis få den miljö som vi så gärna vill ha.

Sveriges miljömål

Ett flertal organisationer och myndigheter har tillsammans tagit fram tydliga miljömål för landet där man beskriver hur man vi kan arbeta för att skapa ett mer hållbart samhälle och skydda miljön i större utsträckning. Idag består detta av ett generationsmål som visar inriktningen för den inhemska miljöpolitiken och vad som måste ske inom en generation för att nå dessa mål. Men det inkluderar även 16 kvalitetsmål och 17 etapp mål inom områdena klimat, biologisk mångfald, avfall och farliga ämnen. Företag kan på många sätt bidra till dessa mål och det har tagits fram konkreta förslag för hur man kan arbeta med detta. Ju fler individuella företag som tar till sig dessa förslag och arbetar med dem desto större chans har vi att nå miljömålen och skapa en bättre framtid.

Tips till företag

Företag kan själva göra en mängd miljöpositiva val i vardagsarbetet:

  • Hyra/leasa bränslesnåla fordon. Gärna miljöbilar. Och med miljömärkta däck.
  • Titta på elförbrukningen på all elektronik som köps in.
  • Stänga av elektronik vid dagens slut och inte bara förlita sig på strömsparläget.
  • Välja säsongsanpassad och närproducerad catering och liknande.
  • Vid konferens kan man välja en anläggning som har ett aktivt miljöarbete själv och som kan nås via kollektiva färdmedel.
  • Miljömärkning finns även för olika typer av kontorsmaterial och är ett positivt alternativ.
  • Inred lokalen med miljömärkta möbler och lys upp med lysrörsarmaturer som har HF-don.